Chuyển đổi Permesso di Soggiorno per Motivo di Studio sang Permesso di Soggiorno per Motivi di Lavoro Autonomo

Từ Người Việt Nam ở Ý
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Chủ Thẻ cư trú với mục đích Học tập có thể gửi yêu cầu chuyển đổi sang Thẻ cư trú với mục đích Kinh doanh tự túc. Thủ tục chuyển đổi tùy thuộc vào việc chủ Thẻ đã hoàn thành hoặc chưa hoàn thành khóa học ở Ý.

Chủ Thẻ đã hoàn thành khóa học[sửa | sửa mã nguồn]

Khi đã hoàn thành khóa học ở Ý, chủ Thẻ có thể yêu cầu chuyển đổi mà không phụ thuộc vào Hạn ngạch lao động, bằng cách chứng minh mình có sở hữu một trong những bằng cấp sau ở Ý:

 • Laurea triennale (3 năm, 180 tín chỉ)
 • Laurea specialistica biennale (300 tín chỉ, gồm 180 tín chỉ Laurea hoặc 180 CFU thạc sĩ)
 • Laurea magistrale (180 CFU thạc sĩ)
 • Diploma di specializzazione (2 năm)
 • Dottorato di ricerca universitaria (3 năm)
 • Master universitario di I o di II livello (1 năm, 60 tín chỉ)
 • Attestato o diploma di perfezionamento post laurea (1 năm, 60 tín chỉ)

Chủ Thẻ chưa hoàn thành khóa học[sửa | sửa mã nguồn]

Mặt khác, nếu chủ Thẻ chưa hoàn thành khóa học, hoặc không sở hữu một trong những bằng cấp nói trên, thì chỉ có thể yêu cầu chuyển đổi Thẻ cư trú theo Hạn ngạch lao động từng năm.

Thủ tục[sửa | sửa mã nguồn]

Chủ Thẻ có thể điền đơn và gửi yêu cầu online tới Cơ quan Nhập cư Một cửa qua trang https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/ (có thể sử dụng SPID để đơn giản hóa việc đăng nhập):

 • Sử dụng mẫu đơn Z2 (tham khảo), trong trường hợp chủ Thẻ đã hoàn thành khóa học
 • Sử dụng mẫu đơn Z (tham khảo), trong trường hợp chủ Thẻ chưa hoàn thành khóa học
 • Documento d’identità của chủ Thẻ
 • Tem Marca da bollo 16,00€

Sau khi đơn yêu cầu được chấp thuận, chủ Thẻ sẽ nhận được thông báo hẹn (qua thư hoặc Email) tới Cơ quan Nhập cư Một cửa, kèm theo danh sách hồ sơ cần mang theo. Tùy từng ngành nghề mà chủ Thẻ sẽ phải mang các loại hồ sơ khác nhau

Lao động tự do[sửa | sửa mã nguồn]

- Dichiarazione rilasciata dall’Amministrazione preposta alla concessione dell’eventuale abilitazione, licenza, autorizzazione o alla ricezione della denuncia di inizio attività;

- Dimostrazione di un reddito di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla spesa sanitaria.

Doanh nhân, thương nhân, thợ thủ công[sửa | sửa mã nguồn]

- Attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l’esercizio dell’attività rilasciata dalla camera di commercio o dal competente

ordine professionale;

- Dimostrazione di un reddito di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla spesa sanitaria.

- Fotocopia dell’attribuzione della partita iva;

- Dichiarazione rilasciata dall’Amministrazione preposta alla concessione dell’eventuale abilitazione, licenza, autorizzazione o alla ricezione della denuncia di inizio attività.

Chủ hợp đồng thực hiện công việc, tư vấn, ...[sửa | sửa mã nguồn]

- Visura camerale della ditta;

- Copia dell’ultimo bilancio della ditta (se società di capitali) o dell’ultima dichiarazione dei redditi (se società di persone o impresa individuale) dalla quale risulti che l’entità dei redditi sia

tale da garantire il compenso del lavoratore;

- Contratto di lavoro con il quale si assicuri al lavoratore autonomo un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla spesa sanitaria;

- Copia della dichiarazione di responsabilità con la quale si indichi che, in virtù del contratto stipulato, non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato.

Cổ đông, giám đốc công ty[sửa | sửa mã nguồn]

- Copia dell’atto costitutivo della società;

- Visura camerale;

- Copia dell’ultimo bilancio della ditta (se società di capitali) o dell’ultima dichiarazione dei redditi (se società di persone o impresa individuale) dalla quale risulti che l’entità dei redditi sia

tale da garantire il compenso del lavoratore;

- Contratto di lavoro con il quale si assicuri al lavoratore autonomo un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla spesa sanitaria;

- Copia della dichiarazione di responsabilità con la quale si indichi che, in virtù del contratto stipulato, non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato.

Trao đổi đại học[sửa | sửa mã nguồn]

- Dichiarazione rilasciata dall’università o dall’istituto di istruzione superiore e di ricerca, pubblici o privati che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l’espletamento delle

relative attività;

- Dimostrazione di un reddito di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla spesa sanitaria;

- Certificazione della Direzione Provinciale del Lavoro ove si attesta che il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato.

Thông dịch viên[sửa | sửa mã nguồn]

- Titolo di studio o attestato professionale di traduttore o interprete rilasciati da una scuola statale o ente pubblico o da altro istituto paritario debitamente vistati da parte delle rappresentanze

diplomatiche o consolati competenti;

- Dimostrazione di un reddito di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla spesa sanitaria;

- Certificazione della Direzione Provinciale del Lavoro ove si attesta che il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato.

Cuối cùng, khi toàn bộ hồ sơ được xác minh, yêu cầu chuyển đổi Thẻ cư trú sẽ được chấp nhận. Chủ thẻ có thể gửi bộ Yêu cầu cấp Thẻ cư trú với mục đích Kinh doanh tự túc tới Cơ quan Nhập cư Một cửa, qua Bưu điện. Thông báo hẹn (qua thư, hoặc kèm theo Giấy biên nhận khi gửi hồ sơ) sẽ được gửi tới chủ Thẻ để tới làm thủ tục lấy dấu vân tay tại Văn phòng Nhập cư. Sau đó, khi Thẻ cư trú mới được phát hành, đương đơn sẽ tiếp tục nhận được thông báo (qua thư hoặc tin nhắn SMS) để tới nhận Thẻ cư trú ở Văn phòng Nhập cư.

Mã số VAT - Partita IVA[sửa | sửa mã nguồn]

Bạn sẽ cần mở một ‘ditta Individualuale’, khi bạn làm điều này, bạn sẽ nhận được Partita IVA, một mã số VAT bắt buộc.

Nếu không có mã này, bạn không thể lập hóa đơn hoặc nhận thanh toán một cách hợp pháp.

Nếu bạn đã cư trú tại Ý, bạn có thể đi đến Phòng Thương mại địa phương hoặc văn phòng INPS ‘Istituto nazionale della previdenza sociale’, Viện An sinh Xã hội Quốc gia, sẽ cho phép bạn đăng ký. Đây là một yêu cầu của luật pháp.

Bạn cũng có thể liệt kê doanh nghiệp của mình với INPS trực tuyến, nhưng điều này nổi tiếng là khó khăn và bạn nên nhận trợ giúp chuyên nghiệp về việc này.